Hlavní stránka  
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání  

Firmy, produkty
Firemní informace Firemní informace
Technické listy Technické listy
CAD detaily CAD detaily
Novinky Novinky

Registrace
Informace
 
 

  Další novinky
  Registrovat se k zasílání newsletteru  
15. 12. 2008

Správné provádění drenážních systémů

 

Ve statistikách pojednávajících o poruchách staveb zaujímá jedno z předních míst problém vad stavebních konstrukcí v kontaktu se zeminou. Nejčastěji se odborníci domnívají, že tyto poruchy jsou způsobeny nesprávným provedením hydroizolace, avšak ne vždy je to tak. Hlavním důvodem leckdy značného provlhnutí (např. u suterénních stěn) bývá špatné vyhodnocení očekávaného zatížení vodou a z toho pramenící nesprávný výběr ochranných opatření.

Voda, která ve formě srážek dopadá na zem, si hledá nejjednodušší cestu. V ideálním případě se může rychle a bez překážek vsáknout do podloží a nepůsobí tlakově na podzemní konstrukce. To ale – jako většina ideálních případů – nastane v praxi jen velmi zřídka. Vsakuje-li se srážková voda pomalu, působí na stavební konstrukci i tlakově. Nejhorší případ nastává, pokud je podloží nepropustné. Srážková voda se nemůže vsakovat a spodní stavba je trvale vystavena tlakové vodě.

Zatížení vodou je rozhodující pro návrh izolačního, drenážního a ochranného systému. Pečlivý průzkum skutečných půdních poměrů a všech dalších vlivů je proto velmi důležitý, neboť množství srážkové vody a konkrétní podmínky stavby mohou být značně rozdílné. Např. pokud stavba nestojí na rovinatém pozemku, ale na svahu, je třeba počítat s přívalem vody u "horní" stěny v objemu až 0,3 l/s.m. Toto množství musí být schopna drenážní vrstva odvést k drenážnímu potrubí tak, aby stěna byla ochráněna před poškozením vlhkostí.

Také volba izolačního systému vychází z předpokládaného zatížení vodou. Platí zásada: u nekomplikovaného hydroizolačního systému je nižší riziko chyb při provádění, a systém je tedy z tohoto pohledu výrazně spolehlivější. Účinná drenáž tuto spolehlivost posiluje. Brání zadržování vody u základů a podzemních stěn, takže hydroizolace může být jednodušší. Funkční drenáž musí být ale vždy tvořena plošnou drenáží na stěnách a drenážním potrubím pro odvedení vody. A kromě toho se ani ten nejlepší hydroizolační systém se neobejde bez kvalitní mechanické ochrany. Pokud drenážní pás splní i tuto funkci, je to jen dobře.

Ochrana staveb před vlhkostí je komplexní úkol. Je však řešitelný, pokud projektanti a prováděcí firmy využijí osvědčené systémové drenážní řešení, které zohledňuje všechny důležité požadavky a detaily.

1) Obr. 1; 2) Obr. 2 - umístění revizních šachet a spádování drenáže; 3) Obr. 3
1) Obr. 1; 2) Obr. 2 - umístění revizních šachet a spádování drenáže; 3) Obr. 3

Úkolem drenážního systému je ochrana hydroizolace a odvedení prosakující vody tak, aby nezpůsobovala tlakové namáhání. Drenážní systém obsahuje různé prvky a prvky a pouze souhra plošné drenáže na svislých stěnách a potrubí kolem objektu tvoří funkční celek, který odpovídá požadavkům norem. Plošnou drenáž stěn musí tvořit vsakovací a filtrační vrstva. Struktura profilované fólie vytváří vzduchový prostor mezi nopy, kudy odtéká voda. Pevně nakašírovaná filtrační geotextilie, vyrobená z termicky zpevněných nekonečných polypropylénových vláken, působí jako vrstva filtrační a zadržuje jemné částice zeminy. Běžná profilovaná fólie s volně přiloženou geotextilií funkci plošné drenáže neplní.

Při pokládce plošné drenáže je důležité zakrýt všechny plochy, které budou následně v kontaktu se zeminou. Drenážní pás se pokládá tak, aby filtrační geotextilie směřovala k budoucímu zásypu, a mechanicky se fixuje v horní hraně nad izolací. Spodní hrana drenážní fólie je zakončena u základů a je součástí drenážního obsypu a filtračního obalu potrubí. Správné provedení přesahů je velmi důležité. Svislá plošná drenáž ležící na hydroizolaci odvádí rychle prosakující vodu k drenážnímu potrubí. Nedochází k zadržování vody a k tlakovému namáhání a hydroizolace je zároveň nejlepším možným způsobem účinně chráněna před mechanickým poškozením.

Před budováním základů se pokládá drenážní potrubí, které je také vedeno podél všech stěn, jež budou v kontaktu se zeminou. Osazuje se co nejpříměji se spádem 0,5 cm/bm. Perforace potrubí v ploše (> 80 cm2/m) umožňuje v maximální míře příjem vody. Drenážní potrubí má nejčastěji průměr 100 mm.

Drenážní potrubí je ze všech stran obsypáno štěrkopískem, v tomto loži také končí dolní hrana drenážní fólie. Použije-li se drenážní filtr (betonářský štěrkopísek frakce 0/32 mm), měl by být obsyp proveden kolem drenážní trubky v tloušťce minimálně 15 cm. Obalení obsypu do filtrační geotextilie pak není nutné. Použije-li se na obsyp jiná zrnitost kameniva (např. 8/16), musí být obsyp potrubí proveden v minimální tloušťce 10 cm a celý zabalen do filtrační geotextilie. Při pokládce potrubí se dále musí dbát na to, aby dno trubky bylo minimálně 20 cm pod horní hranou základu (viz obr. 1, 3).

Čisticí a kontrolní šachty se umisťují vždy v místě změny směru potrubí (obr. 2). Jejich průměr je 300 mm. Tímto způsobem zajistíme spolehlivý drenážní systém, který odpovídá požadavkům norem. Odvedení vody z drenáže se provádí dle možností do odvodňovací stoky, dešťové kanalizace nebo do vsakovací nádrže. Odpadní potrubí by mělo být chráněno zpětnou klapkou před vzedmutím hladiny.

Tabulka: Technická data drenážních fólií DELTA

Profilovaná fólie s drenážní funkcíDELTA®-TERRAXXDELTA®-DRAINDELTA®-MS 20
Profilovaná fólieHDPE stříbrnáHDPE hnědá s oboustrannými nopyHDPE hnědá
Filtrační textiliePP šedáPP šedá-
Mikroperforovaná kluzná fólie s textilií
Plochý okraj/samolepicí přesahano/anone/nene/ne
Výška nopů [mm]cca 9cca 12cca 20
Objem vzduchu mezi nopy [l/m2]cca 7,7cca 6,0 každá stranacca 14,0
Kontaktní plocha nopy/podklad [cm2/m2]cca 8000cca 1100cca 1280
Pevnost v tlaku (krátkodobé zatížení) [kN/m2]cca 400cca 90cca 150
Pevnost v tlaku (dlouhodobé zatížení) [kN/m2]cca 90cca 50-
Hloubka zabudování [m]105-
Teplotní odolnost [°C]-30 až 80-30 až 80-30 až 80
Pevnost v tahu [kN/m], EN ISO 103196,06,0-
Odolnost proti průrazu (kuličková zkouška) [mm], EN 9184040-
Charakteristická velikost pórů [μm], EN 12956150150-
Rozměr role [m]-
Nosná mřížka12,5 x 2,412,5 x 2,020 x 2,0


Hydraulické vlastnosti
Drenážní kapacita
bez zatížení [l/s.m]
i = 0,020,40,151,45
i = 0,030,510,211,75
i = 0,101,030,473,2
i = 1,03,51,7510
Drenážní kapacita
se zatížením 20 kN/m2 [l/s.m]
i = 0,020,320,141,17
i = 0,030,420,191,43
i = 0,100,840,422,64
i = 1,03,11,58,4

podle podkladů firmy Dörken, s. r. o.

URL:
http://www.dorken.cz

Žádost o více informací od firmy Dörken, s. r. o.
 
Další informace získáte od firmy Dörken, s. r. o. po vyplnění následujícího formuláře.
 
*Jméno:    
*E-mail:    
Firma:    
*Typ firmy:    
Telefon:    
Adresa:    
*Dotaz:    
    (* = Povinný údaj) 
Na e-mailovou adresu odesílatele bude zasílán pravidelný newsletter portálu iSTAVinfo.  
Pošlete dotaz na všechny relevantní dodavatele. Využijte funkci Hromadný dotaz.
     


Verze pro tisk Přidat do oblíbených Doporučit tyto stránky známýmHlavní stránka | Kontakt

© 2007–2019 Business Media CZ, s. r. o.